آموزش و یادگیری بخش مهمی از زندگی هر انسان است و همه انسان ها در طول زندگانی خود تحت تعلیم و آموزش قرار می گیرند این امر در مقاطع مختلف تحصیلی و در فضاهای گوناگون مانند مهد کودک، دبستان راهنمایی و دبیرستان و صورت می گیرد.

به لحاظ اینکه فضا و محیطی که در آن به امر آموزش و یادگیری پرداخته می شود تاثیر بسیار مهمی در امر یادگیری دارد دقت در طراحی و ساخت این فضاها باید مورد توجه معماران و برنامه ریزان کشوری قرار گیرد و طراحی اینگونه فضاها به نحو احسن انجام شود.

در ضوابط طراحی فضای کلاس درس دو مورد اساسی وجود دارد که نقش بسیار مهمی را در چگونگی طراحی این فضاها بازی می کند و آن دو مورد که یکی جنسیت افراد استفاده کننده از فضا و دیگری مقطع تحصیلی افراد استفاده کننده می باشد اصول کلی فکر یک طراح را برای طراحی مشخص می کند.

ضوابط طراحی فضای کلاس درس

استاندارد كلاس درس دبيرستان ويژگي هایی كه توسط كميسيون های مربوط تهيه وتدوين شده ودرهفتادوهفتمين جلسه كميته ملی استاندارد ساختمان ومصالح ساختمانی مورخ 81/10/16 مورد تاييد قرارگرفته است، اينك به استناد بنديك ماده 3 قانون اصلاح قوانين ومقررات موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتی ايران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استانداردملی ايران منتشرمی شود.

براي حفظ همگامی وهماهنگی باتحولات وپيشرفت های ملی وجهانی درزمينه صنايع، علوم وخدمات استاندارد های ملی ايران درمواقع وم تجديدنظرخواهدشد وهرگونه پيشنهادی كه براي اصلاح ياتكميل اين استانداردها ارائه شود، درهنگام تجديدنظردركميسيون فني مربوط موردتوجه قرارخواهد گرفت. بنابراين براي مراجعه به استانداردهای ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظرآنها استفاده كرد. درتهيه وتدوين اين استاندارد سعی شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهای جامعه درحد امكان بين اين استاندارد و استانداردملی كشورهای صنعتی و پيشرفته هماهنگی ايجادشود.

جهت اجاره کلاس با شماره درج شده در تماس با ما، تماس حاصل نمایید.

ويژگيهای كلاس درس دبيرستان

هدف

هدف ازنگارش اين استاندارد تعيين ويژگيهاي محيطی، ساختمانی، تجهيزات ودلپذيری كلاس درس دردبيرستانها می باشد.

دامنه كاربرد

اين استاندارد در كلاس های درسی دبيرستانهای نظری كاربرد دارد.

اصطلاحات وتعاريف

دراين استاندارد اصطلاحات و يا واژه ها باتعاريف زيربه كارمی رود:

همجواری

به هماهنگی وهمخوانی فضاهای داراي فعاليت های مختلف با كلاس آموزشی گفته می شود.

تجهيزات

به كليه مومات موردنيازدركلاس درسی گفته می شود.

تخته سياه

به صفحه آموزشی مسير ديدگاه دانش آموزان اعم ازاينكه داراي رنگهای سياه، سبز و يا سفيد (مانندوايت برد)باشدگفته می شود.

سكوي تدريس

به سكوئی با ارتفاع 30 سانتی مترشامل 2 پله ازكف كلاس به منظور تسلط به تخته سياه وقرارگرفتن ميزوصندلی مدرس گفته می شود.

ديوارجلو

ديوارجلو به ديوارر و بروی دانش آموزان كه روی آن تخته سياه وزيرآن سكوی تدريس قرارگرفته گفته می شود.

منبع: rentcheap

آموزش کار با وردپرس

طراحی فضای آموزشی 2

طراحی فضای آموزشی

استاندارد ,طراحی ,درس ,كلاس ,های ,کلاس ,می شود ,اين استاندارد ,گفته می ,ضوابط طراحی ,طراحی فضای ,افراد استفاده کننده

مشخصات

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

globalnews azghatrehtadarya blabunoutag securitty ytrewq nderatsleemfor geerenhouse natanzsaffron mimparvaz tarsimethonarc